Акад. Божидар Палюшев ВАНГА – „АНТЕНА” ЗА ТОРСИОННИ ВИБРАЦИИ

Из книгата на Жени Костадинова „Тайните на Ванга”

Преди да дам своето обяснение за феномена Ванга, ще изложа накратко и на популярен език теорията за торсионното поле.

В най-общи линии от теорията за торсионните полета, изложена в няколкото тома „Физика на Бога”, става ясно, че информацията е една от фундаменталните характеристики на живота и въобще на всичко реално съществуващо. Разбирането на информацията от такава гледна точка обаче напълно се различава от разбирането, произтичащо от класическата теория на информацията на Шенън, както и от Винеровото разбиране по този въпрос (имам предвид американския учен Норберт Винер и неговната прословута „Кибернетика”).

Информацията според мен би трябвало да се разглежда като своеобразна духовна величина, което ни предпазва от изкушението да я интерпретираме в стила на механистичната философия, върху която се основават и въпросните подходи на Шенън и Винер. Знанието, което ни дава „Физика на Бога” по въпроса за информацията, представлява новост за традиционната наука и позволява да разберем ясно и отчетливо фундаменталната разлика между „битието на Бога” и „човешкото битие”. Всъщност ни дава възможност да осъзнаем контурите на нашето незнание, на нашето безсилие да обясним отвъд определени граници същността на живота и на Вселената.

Ще поясня с един пример: в момента на смъртта клетката все още съдържа цялата генетична информация, закодирана в ДНК. Системите на функционална и комуникационна информация обаче вече са отказали. Следователно между живия и мъртвия организъм трябва да съществува още една съществена разлика, която не може да се търси в сферата на грубо материалното.

Информацията, която носи тази невидима за нас същност (която някои наричат „душа”), е от естество, подчиняващо се на закон, принципно несводим към познатия кръг на природните закони. Точно такъв характер имат и така наречените торсионни полета, които лежат в основата на новата теория.

ТОРСИОННИТЕ ПОЛЕТА – ИНФОРМАЦИЯ ОТ БОЖИЕТО БИТИЕ

Грубо казано, става дума за физически полета от съвършено нов тип – информационен. Те не са силови полета, характерни за другите фундаментални физически взаимодействия – силното, слабото, електромагнитното и гравитационното. Те не пренасят сила, енергия, импулс, ъглов момент и други характерни физически свойства, които предизвикват промяна в състоянието на телата, изразена в движение, сблъсък, механично прегрупиране на тяхната структура и пр. Торсионните полета пренасят преди всичко информация, като най-съществената част от нея е информацията, директно извираща от самото Божие битие.

Характерът на тези нови полета се определя от едно важно геометрично свойство – торсията. То представлява въртене, усукване на самото пространство-време. В ежедневния ни опит ние сме свикнали да наблюдаваме въртеливо движение (или усукване) на различни материални среди. Например, разбърквайки захарта в чаша чай, ние предизвикваме въртеливо движение на течната среда, в която тя е поставена. В случая при торсионните полета – на въртене и усукване подлежат самото пространство и време.

Оказва се, че това геометрично свойство на пространство-времето може да се свърже математически с едно друго явление, открито неотдавна в квантовата механика – т.н. квантова нелокалност. В какво се състои това явление? Последните изследвания на науката показват, че законите на природата на квантово ниво описват една своеобразна физическа реалност, която е принципно неразделима на отделни независими части. Това означава, че произволни части от всевъзможните квантови системи при определени условия остават винаги свързани под някаква форма, независимо от обстоятелствата (напр. тяхното ефективно раздалечаване във физическото пространство-време).

Това още означава, че между квантово свързаните обекти съществува загадъчно взаимодействие, което се разпространява с безкрайно голяма скорост. Следователно в случая имаме работа с необясними от гледна точка на известните закони на физиката процеси (това е така, защото основен закон на физиката е, че всички физически взаимодействия трябва да протичат със скорост, не по-голяма от скоростта на светлината, която е крайна, а не безкрайна).

СВЕТОВНО ПОЛЕ НА СЪЗНАНИЕТО

Това противоречие създава предпоставка за възникването на един съвършено нов математически апарат, прилаган в новата физика, апарат, различен от всички други, използвани досега математически схеми, прилагани в теоретичната физика. Въз основа на новия апарат се извеждат и уравненията за движението на торсионното поле. Те разкриват съществуването във физическия вакуум на една качествено нова физическа среда, която има свойства, подобни на човешкия разум, разглеждани обаче в много по-голям мащаб.

Именно в тази среда, във физическия вакуум, се открива наличието на т.нар. световно поле на съзнанието. Там се заражда, залага се от Бога-Творец и се използва от Него самия информацията, необходима за сътворението на физическия свят. Тази среда съществува извън времето и пространството и следователно в нея са заложени всички минали, настоящи и бъдещи събития и процеси, които протичат в нашия реален физически свят. В случая времето има стойност за описание на нещата единствено в нашия сетивнодостъпен свят. В тази среда по всяка вероятност съществуват и всички т.нар. полеви (небиологически) форми на живот, които сме свикнали да наричаме духове, ангели, демони и пр.

С други думи „световното поле на съзнанието” представлява своеобразен Божествен компютър, който притежава интелигентност и душа, надхвърлящи многократно човешката интелигентност и неприличащ по никакъв начин на механистичните устройства, създадени от хората в рамките на компютърните технологии. Компонентите на този Божествен компютър не са мъртви електронни чипове, по които тече само електрически ток, а са живи полеви форми на живот („мисловни форми”). Нещо подобно на миниатюрните живи организми в човешкото тяло наричани „бактерии”, които осигуряват съществуването си като живи същества, хранейки се от жизнената среда на нашия организъм, но същевременно с активността си благоприятстват за правилното функциониране на цялостната човешка биологическа структура.

В Божествения компютър „храната” на съставните полеви форми на живот представлява „информацията”, пренасяна от торсионните полета. Както и в човешкия организъм, и тук съществуват полезни (добри) и безполезни (вредни) съставни структурни форми. В Божествения компютър обаче полезните и вредните съставни полеви форми на живот се отличават едни от други по един своеобразен начин (разкрит в рамките на коригирания вариант на теорията на торсионните полета). Във всички тези елементи, както вече отбелязахме, не тече електрически ток, а са изградени от торсионни полета, пренасящи информация.

Вибрациите на тези полета (да не се смесват с вибрациите на електромагнитното и другите силови полета) се разполагат предимно в областта на много високите честоти, докато например вибрациите на електромагнитното поле достигат най-много на честота, равна на 10 на степен 12 трептения за секунда. Електромагнитни вълни с по-голяма от посочената за тези лъчения честота в природата засега не са открити. Спектърът на честотите на торсионните вибрации започва от тук нагоре.

ВАНГА – „АНТЕНА” ЗА ВИСОКОЧЕСТОТНИ ВИБРАЦИИ

В новия вариант на теория на торсионните полета се доказва съществуването на две основни групи вибрационни честоти за тези полета. В първата група се достига честотата на вибрациите от порядъка на 10 на степен 52-ра трептения за секунда, което е нещо невъобразимо за природните силови трептения на известните физически взаимодействия. Но това още не е пределът. Във втората група честотите на торсионните вибрации надхвърля цифрата 10 на степен 52-ра трептения за секунда, достигайки безкрайно голяма стойност! Тези открития се съгласуват с експерименталните данни, идващи например по линия на сеансите, провеждани с екстрасенси по света.

Всички чувствителни към торсионните полета личности, хора като Ванга, единодушно твърдят, макар не на езика на физиката, че възприемат някакви високочестотни вибрации, предизвикващи характерни усещания (изпотяване, замайване, изпадане в транс и пр.) Това са именно високочестотните вибрации на двете споменати групи торсионни полета, които някои неправилно бъркат с електромагнитното поле. Друго отличително качество между двете основни вибрационни групи е качеството на самата информация, пренасяна от тях. Има редица основания да се смята, че първата, относително по-ниска по честоти група, пренася и по-ниска по качество информация (по-малките честоти пренасят и по-малко информация, което е общ закон за всички комуникационни системи, включително и за тези, устроени на електромагнитен принцип).

Тази група вибрации отговаря на т.н. тъмни духовни сили по небесните места, както са наречени в Библията. (Това са всъщност духовните сили на Сатаната.) Втората свръхчестотна група на торсионните вибрации отговаря на чистата, божествена духовна сила, извираща директно от Божия извор на Мъдростта. В светлината на новото учение Бог се представя вече не като един дълбокомислещ Мъдрец, очертаващ с мисълта си целия дизайн на Вселената и духовния свят, но също и като своеобразен Оператор, снабден със собствен компютър, притежаващ горепосочените качества.

В „изчислителната” среда на този Божествен компютър циркулират както нискочестотни торсионни вълни, така и високочестотни. За всяка една от тези два типа вълни има специални филтри, предназначени да отделят „светлата” от „тъмната” форма на духовните информации, насочвайки ги към съответни „приематели”. Тези приематели са измежду всевъзможните полеви форми на живот, съществуващи в духовния свят, класифицирани също в две основни групи, в съответствие с характера на приеманата от тях информация от Божествения компютър. Измежду приемателите на информациите, циркулиращи в Божествения компютър, могат да се окажат и хора – например като Ванга.

Оказва се, че хора като нея имат това качество и то е толкова естествено присъщо за тях, колкото е например свойството „сини на цвят очи”, присъщо на някои от нас. Ванга е имала мозъчна травма в ранното си детство. Обикновено такива травми отварят за душата врата към безбрежния океан на информацията, циркулираща в изчислителната среда на Божествения компютър. За съжаление голяма част от случаите на човешки контакти с тази среда се отнася до контакти с нискочестотна форма на торсионните вълни. Аз смятам, че това не е случаят с добрата, благородната баба Ванга. Вероятно тя е получавала информация и от светлата – високочестотна форма на торсионното поле, благодарение на която е успявала да спаси много човешки животи и да помогне на хиляди хора в кризисен за тях момент.

В човешката практика съществуват и случаи на целенасочено установяване на контакт със „световното поле на съзнанието”, което се извършва с действия, предприемани от самия човек. Такива са различните техники за достигане на състояние на „разширено съзнание”. Всички велики мистични школи, както на Изток, така и на Запад, са развили в една или друга степен метода на т.н. рационално превъплъщение на ирационалните форми на познание за света, заключени в невидимите сфери на битието. Например за достигането на дълбоко мистично откровение в езотеричните тибетски школи е необходима дългогодишна практика под ръководството на опитен духовен наставник. За съжаление с помощта на тези техники (холотропно дишане, приемане на психеделични вещества и пр.) обикновено се установяват контакти с нискочестотна форма на торсионните сигнали, циркулираща в „световното поле на съзнанието”.

Светлите духовни сили, извиращи директно от Извора на мъдростта на Бога и използващи диапазона на високочестотния спектър на торсионните вибрации, сами избират своите приематели сред хората – по техните морални и духовни качества. Такъв именно е случаят с Ванга – тя не е търсила отключване на приемателните си способности, това е станало свише, извън нейната воля. Светлите духовни сили не позволяват хората да ги търсят. Бог търси и намира човека, за да му разкрие своите Истини, а не обратното – човек да търси Бога, за да открие истини, недостъпни за ограниченото му съзнание.

БУЧКИТЕ ЗАХАР – ПРЕНОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

В новата теория на торсионното поле се разкрива и една друга особеност на взаимодействието между торсионната (т.е. духовната) реалност и материалния физически свят. Оказва се, че навсякъде, където има напрежения, предизвикани от особено натрупване и развихряне на обичайните силови енергии (електромагнитни, гравитационни), се създават и условия за интензивно привичане на циркулиращи в „световното поле на съзнанието” торсионни вълни.

Ванга например неслучайно използва бучки захар, върху които са преспали нейните посетители. Деформираните захарчета са пълноценен източник на торсионни вълни, предизвикани от напрежението, възбудено от деформациите на кристалната захарна структура, която се оказва особено чувствителна към торсионните вибрации, а оттук – и към информацията, която те пренасят. И съвсем естествено е да се допусне, че тази информация отразява характера и мислите именно на хората, които предизвикват самото деформиране на захарчетата.

Много хора обичат Ванга. Обичат я не само заради това, че им е помогнала в тежки моменти от личния живот, а най-вече заради това, че им е вдъхнала вяра в свръхестественото, в Бога. Православната българска църква дори престъпи каноните си, като изпрати свещеници да осветят построения с нейни средства храм в местността Рупите.

Но има и хора, които неправилно смятат, че качествата на Ванга притежават и разни съмнителни врачки, магьосници и окултисти, които установяват контакт единствено с най-нискочестотните форми на торсионните полета. Тези контакти нямат същите благоприятни последици, които възникваха по линия на контактите, установявани с Отвъдния свят от благородната баба Ванга.

One thought on “Акад. Божидар Палюшев ВАНГА – „АНТЕНА” ЗА ТОРСИОННИ ВИБРАЦИИ

  1. Темата с тези информационни полета и достъпа до тях на известни ясновидци от Нострадамус и Едгар Кейси, на Севрюкова и на Ванга са ме интересували много, а материята , изложена по-горе ми се вижда висока за моето духовно ниво. Всичко това е трудно за възприемане, което е лесно обяснимо с нашите ограничени възможности от материалния свят. Сегашното ниво на информация би било също така необяснимо за хората от миналите векове, както и нещата с които сме свикнали, като летенето в самолет на хиляди километри, и всякакви телефонни и радио връзки. Така че идните поколения може да общуват по други начини.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Afiseaza emoticoanele Locco.Ro